Ga verder naar de inhoud

Privacyverklaring

Bij Unia hechten we veel belang aan de bescherming van je privacy.

Daarom lees je hieronder in detail welke persoonsgegevens we via het contactformulier van www.equalitydata.unia.be verzamelen, bijhouden en verwerken. Iedere verwerking van jouw gegevens gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 en de Belgische privacywet van 30 juli 2018.

1. Algemene toelichtingen

De opdrachten van Unia vind je terug in het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten van 12 juni 2013.

Verwerkt Unia je persoonsgegevens? Dan doen we, in overeenstemming met de AVG, al het mogelijke om de vertrouwelijkheid van je gegevens te vrijwaren en om je te informeren over de verwerking ervan.

In deze privacyverklaring vind je enkel informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens en je rechten hierrond op www.equalitydata.unia.be, een subdomein van www.unia.be. De volledige, meer gedetailleerde privacyverklaring van www.unia.be kan je hier lezen.

Enkel de meest recente versie van deze privacyverklaring, die online staat op www.equalitydata.unia.be, is van toepassing.

Voor verdere vragen rond de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

 • Per e-mail: dpo@unia.be
 • Schriftelijk:
  Unia
  Functionaris voor gegevensbescherming
  Victor Hortaplein 40/10
  1060 Sint-Gillis

2. Wat doen we met je gegevens?

Bij het invullen van het contactformulier op deze website

2.1. Waarom gebruiken we jouw gegevens?

Wanneer je het contactformulier invult op www.equalitydata.unia.be, ontvangt Unia verschillende gegevens van je. Deze persoonsgegevens zijn nodig om je verder te kunnen helpen.

Om een antwoord te kunnen geven op je vraag of opmerking, hebben we je naam en e-mailadres nodig. Je kan (optioneel) ook de naam van je organisatie invullen. We bewaren je gegevens om je vraag te beantwoorden of om gevolg te geven aan je opmerking.

2.2. Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van je gegevens?

Door een formulier op onze website in te vullen, geef je ons de machtiging om je gegevens te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.

2.3. Hoelang houden wij je gegevens bij?

Jouw persoonsgegevens worden bijgehouden zolang dit relevant is voor de hierboven vermelde verwerkingsdoeleinden. Wil je dat je gegevens uit onze gegevensbestanden verdwijnen? Lees dan de procedure beschreven in deel 4. ‘Jouw rechten’.

2.4. Gebruik van cookies & statistische analyse van het websitegebruik

De enige cookies die Unia gebruikt, zijn technische essentiële cookies en analytische cookies via Google Analytics. Welke cookies worden bijgehouden en waarom?

3. Delen van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Unia verwerkt, zijn toegankelijk voor onze personeelsleden (of sommigen onder hen) op een strikte ‘need to know’ basis in het kader van hun functie.

Jouw persoonsgegevens worden door Unia niet doorverkocht of aan derden doorgegeven die hier commercieel gebruik van willen maken.

4. Jouw rechten

 • Je hebt recht te weten hoe en op welke juridische grond je gegevens worden verwerkt.
 • Je hebt het recht om je gegevens in te kijken en er een kopie te krijgen, zoals die bewaard worden in onze administratie.
 • Je hebt het recht om je gegevens aan te laten passen, aan te vullen of te corrigeren.
 • Je hebt binnen bepaalde grenzen het recht je gegevens te laten wissen, b.v. wanneer je je toestemming voor verwerking intrekt, je gegevens niet langer nodig zijn of wanneer de grond voor verwerking is weggevallen.
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid, voor zover de wettelijke voorwaarden hiertoe voldaan zijn.
 • Je hebt het recht om je toestemming in te trekken om je gegevens verder bij te houden of te verwerken. Verwerkingen die tot dan gebeurden, blijven geldig.
 • Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit:


5. Gegevensbeveiliging

Unia neemt alle redelijke maatregelen om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van persoonsgegevens te voorkomen.

Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien. Zo werd onder meer voorzien in een aanvullende opleiding en training van het personeel, hanteren wij een strikt toegangsbeheer tot onze lokalen en werkingsmiddelen en sluiten wij adequate verwerkingsovereenkomsten met onze dienstverleners.

6. Geautomatiseerde besluitvorming

De verwerking van persoonsgegevens door Unia geeft geen enkele aanleiding tot enige geautomatiseerde besluitvorming.